Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Klubu Sportowego Just Swim Jelenia Góra z dnia 18.07.2017 r. stawki członkowskie na sezon 2018/2019 ustalono w wysokości jak w tabeli poniżej:

RODZAJ ZAJĘĆ WYSOKOŚĆ SKŁADKI
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
1 godzina basenowa tygodniowo – 1×45 minut 90,00 zł za miesiąc
2 godziny basenowe tygodniowo – 2×45 minut 160,00 zł za miesiąc
3 godziny basenowe tygodniowo – 3×45 minut 210,00 zł za miesiąc
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY – TERMY CIEPLICKIE
1 sesja basenowa tygodniowo – 1×120 minut 160,00 zł za miesiąc
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
1 godzina basenowa tygodniowo – 1×60 minut 120,00 zł za miesiąc
2 godziny basenowe tygodniowo – 2×60 minut 200,00 zł za miesiąc
pływanie ranne między 5:30 a 7:00 – 1×90 minut 200,00 zł za miesiąc
GRUPA SPORTOWA – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
klasy sportowe o profilu pływanie – zajęcia do godziny 16:10 40,00 zł za miesiąc
6 godzin basenowych tygodniowo – 3x2x45 minut (poniedziałek, środa, piątek) 250,00 zł za miesiąc
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DLA MŁODZIEŻY– KRYTA PŁYWALNIA PRZY KPSW
1 godzina basenowa tygodniowo – 1×60 minut 120,00 zł za miesiąc
2 godziny basenowe tygodniowo – 2×60 minut 210,00 zł za miesiąc
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH – KRYTA PŁYWALNIA PRZY KPSW
1 godzina basenowa tygodniowo – 1×60 minut 150,00 zł za miesiąc
2 godziny basenowe tygodniowo – 2×60 minut 250,00 zł za miesiąc

 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK:

 1. Składki członkowskie obowiązują w roku szkolnym od września do czerwca włącznie.
 2. Składki członkowskie są stałe i niezależne od długości miesiąca z wyłączeniem czerwca 2019, w którym obowiązuje stawka w wysokości 50% powyższych składek (nie dotyczy składek członkowskich klas sportowych o profilu pływanie).
 3. Do pierwszej składki członkowskiej należy doliczyć kwotę 15,00 zł, która jest przeznaczona na pokrycie ubezpieczenia członków klubu.
 4. Składka członkowska jest płatna z góry za dany miesiąc kalendarzowy i należy ją uiścić do 10-go dnia danego miesiąca na konto klubu – 34 1750 1266 0000 0000 3047 3833, z zaznaczeniem „składka za miesiąc ……… – imię i nazwisko członka stowarzyszenia”.
 5. W przypadku braku wpłaty składki w podanym wyżej terminie, członek klubu nie może uczestniczyć w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.
 6. Zajęcia, które nie odbyły się z winy klubu pływackiego lub z powodu zamknięcia basenu (np. awarii), będzie można odrobić w dalszej części sezonu po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem prowadzącym.
 7. Składki za miesiące maj i czerwiec należy uiścić łącznie do dnia 10 maja 2019 r.
 8. Do składki członkowskiej za miesiąc maj i czerwiec powinna zostać doliczona kwota 10,00 zł od osoby za uczestnictwo w Pikniku Pływackim kończącym sezon pływacki. Opłata za uczestnictwo w Pikniku Pływackim płatna w dniu imprezy będzie wynosiła 20,00 zł od osoby. Osoby nie zainteresowane, mogą nie wpłacać tej kwoty.
 9. Dla członków klubu opłacających składki za kwartał z góry obowiązuje rabat 5%, za pół roku z góry 10%, za rok z góry 15%.
 10. Dla członków klubu, którzy polecą innej osobie zajęcia w klubie obowiązuje rabat w wysokości 10 zł / miesiąc / osoba.  Rabat nalicza się w miesiącu kolejnym licząc od momentu przyjęcia w poczet członków klubu osoby nigdy nie będącej członkiem klubu i wpłacie składki członkowskiej przez tą osobę. Rabat obowiązuje przez cały sezon 2018/2019 pod warunkiem regularnej wpłaty składki przez osobę poleconą i polecającą. Maksymalny rabat przyznawany osobie polecającej jest do wysokości stałej składki za dane zajęcia.
 11. Dla członków klubu, którzy zachęcą osoby nie będące członkami klubu do zapisania się do IV klasy pływackiej w roku szkolnym 2019/2020  i osoby te zostaną zakwalifikowane do IV klasy pływackiej w SP 11 w roku szkolnym 2019/2020 przewidziane jest zwolnienie z opłacenia składek członkowskich za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2019.
 12. Przychody ze składek wpłacanych przez członków klubu są przeznaczane na pokrycie kosztów działalności statutowej klubu.
 13. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Klubu.